|   mapa strony   |   kontakt   |

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie informuje, iż:

1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie, z siedzibą przy osiedle Gen. Wł. Sikorskiego 15B, 32-200 Miechów.

2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się listownie na powyższy adres Administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: odo@psm.miechow.pl.

3. Kategorie danych osobowych
Szkoła przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Zebrane dane służą rekrutacji, realizacji obowiązków ewidencyjnych, sprawozdawczych, dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, ubezpieczeniowych, informacyjnych oraz dokumentacyjnych związanych z działalnością PSM I st. w Miechowie.

5. Udostępnienie danych osobowych
Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Szkołę:

 • podmiotom i organom, którym Szkoła jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Szkoły danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz.2198), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

7. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania udzielonej przez Pani/Panu zgody, a po jej wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Szkoły wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Szkoła będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Źródło pochodzenia danych
Przetwarzane dane pochodzą wyłącznie od osoby wyrażającej zgodę na ich przetwarzanie.

10. Wymóg podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

 • przeprowadzenia procesu edukacji i wychowania dziecka,
 • zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie pobytu w szkole.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane.