|   mapa strony   |   kontakt   |

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie, osiedle Gen. Wł. Sikorskiego 15B, 32-200 Miechów.
  2. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Szkoły oraz ochrony mienia, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu PSM I st. w Miechowie oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania.
  3. Dane osobowe przetwarzane (w postaci monitoringu wizyjnego) są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.] o zasadach zarządzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście do budynku, korytarze, schody.
  5. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 14 dni.
  6. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – Inspektor Ochrony Danych Osobowych: e-mail: odo@psm.miechow.pl, tel. (41) 383 16 30.
  7. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  8. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.