|   mapa strony   |   kontakt   |

Klauzula informacyjna - rekrutacja pracownika

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie, z siedzibą przy osiedle Gen. Wł. SIkorskiego 15B, 32-200 Miechów.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się listownie na powyższy adres Administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: odo@psm.miechow.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie.
  4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1974 r. nr 24 poz. 141; tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.
  7. Dane przechowywane będą przez okres: do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie, z siedzibą na os. Gen. Wł. Sikorskiego 15 B, 32-200 Miechów w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.; tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)..

Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 


Do pobrania: