|   mapa strony   |   kontakt   |
Brak zainstalowanej wtyczki Adobe Flash Player!

Pobierz wtyczkę Adobe Flash Player

Procedury bezpieczeństwa

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im M. K. Ogińskiego w Miechowie

obowiązujące od dnia 1 września 2020 r.

Opracowano na podstawie wytycznych sanitarnych dla szkół i placówek
Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.§ 1.
ZASADY OGÓLNE 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (np. gorączka) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo zdezynfekować ręce zgodnie z zamieszczoną instrukcją.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem lub dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem lub dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • rodzice lub opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. W celu ograniczenia przebywania w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, w przypadku, gdy nie istnieje konieczność zaprowadzania dziecka przez rodzica bezpośrednio do sali lekcyjnej, należy odprowadzić dziecko do drzwi wejściowych budynku szkoły.
 6. W celu ograniczenia przebywania na korytarzach uczniów do niezbędnego minimum, uczniowie powinni przychodzić do szkoły bezpośrednio na wyznaczoną godzinę zajęć.
 7. W przestrzeniach publicznych szkoły (korytarze, łazienki) oraz podczas większych zgromadzeń (np. Rada Pedagogiczna, koncert, konkurs) obowiązuje bezwzględny obowiązek noszenia maseczek).
 8. Pracownicy obsługi zobowiązani są do wietrzenia korytarzy.
 9. Do szatni uczniowie wpuszczani są pojedynczo.
 10. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 11. W przypadku konieczności kontaktu z dyrekcją lub w celu załatwienia niezbędnych spraw w sekretariacie szkoły, w pierwszej kolejności  zaleca się kontakt telefoniczny.
 12. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani do udostępnienia nauczycielowi instrumentu aktualnych numerów telefonu oraz adresów mailowych celem szybkiej komunikacji ze szkołą.
 13. Osoby z zewnątrz nie będące rodzicami lub opiekunami uczniów, o ile nie posiadają one objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, po wejściu do szkoły zobowiązane są do stosowania środków ochrony (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,) oraz do  pozostania w wyznaczonym obszarze w celu wskazania powodu wejścia do szkoły i otrzymania dalszych instrukcji.
 14. Do codziennych prac porządkowych należy w szczególności dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, sprzętów, włączników oraz instrumentów zachowując bezpieczeństwo własne oraz zabezpieczanych miejsc.
 15. W przypadku zwiększenia ilości zachorowań na Sars Cov – 2 w Powiecie miechowskim, lub ogłoszenia przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego strefy żółtej lub czerwonej, wszystkie osoby wchodzące do szkoły zostaną poddane pomiarowi temperatury za pomocą termometru bezdotykowego.
 16. Udostępnia się uczniom możliwość korzystania z dystrybutorów wody wyłącznie bezpośrednio po zdezynfekowaniu rąk.


§ 2.
ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI I MAGAZYNU INSTRUMENTÓW

 1. Uniemożliwia się uczniom bezpośredniego korzystania z magazynu instrumentów i biblioteki szkolnej. Wszelkie kwestie związane z wypożyczeniem instrumentu lub wypożyczeniem nut należą do nauczyciela prowadzącego przedmiot.
 2. W celu wypożyczenia instrumentu należy pobrać ze strony szkoły, wypełnić i przekazać nauczycielowi rewers na wypożyczenie instrumentu. Wypożyczony przez nauczyciela instrument zostanie przekazany uczniowi na lekcji.
 3. Obowiązuje okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.


§ 3.
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 1. Zajęcia zbiorowe: rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne realizowane są z zachowaniem odpowiedniego dystansu pomiędzy uczniami.
 2. Chór i orkiestra prowadzone są z podziałem na mniejsze grupy.
 3. Bezpośrednio przed lekcją należy koniecznie umyć ręce.
 4. Podczas zajęć uczniowie stosują się do wszystkich zaleceń pedagoga prowadzącego (np. dodatkowa dezynfekcja, mycie rąk)
 5. Nauczyciele zobowiązani są do przewietrzenia sal lekcyjnych w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 8. Nauczyciel rytmiki zobowiązany jest do zdezynfekowania materiałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas zajęć.


§ 4.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA 

 1. W przypadku podejrzenia u ucznia stanu chorobowego dopuszcza się użycie termometru bezdotykowego w celu pomiaru temperatury ciała. 
 2. Każdy uczeń, u którego pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób, a jego rodzice lub opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.


§ 5.
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA
U PRACOWNIKA SZKOŁY
 

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych u pracownika szkoły, zostanie on odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze wyposażonym w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy szkoły powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, zostanie poddany gruntownemu zdezynfekowaniu w szczególności powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosuje się zalecennia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 5. Osoba z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem zobowiązana jest do podania listy osób z którymi miała bezpośredni kontakt na terenie szkoły w terminie wskazanym przez powiatowego inspektora sanitarnego.