|   mapa strony   |   kontakt   |

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Michała Kleofasa Ogińskiego w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PSM I st. w Miechowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.psm.miechow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PSM I st. w Miechowie,
 • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają opisy alternatywne: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PSM I st. w Miechowie,
 • nie wszystkie multimedia mają transkrypcję tekstową: zostały opublikowane przed 2020-10-26,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • możliwość wydrukowania treści artykułów z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.

Strona nie posiada:
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny, wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • aplikacji mobilnej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Krupa, sekretariat@psm.miechow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 41 38 316 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Miechowie
Adres: osiedle Gen. Wł. Sikorskiego 15B, 32-200 Miechów
E-mail: sekretariat@psm.miechow.pl
Telefon: 41 38 316 30
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Budynek Główny Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia,
osiedle Gen. Wł. Sikorskiego 15B, 32-200 Miechów


Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście główne (osiedle Gen. Wł. Sikorskiego 15B).
Sekretariat znajduję się na I piętrze w budynku szkoły.
Portiernia znajduje się na I piętrze w budynku szkoły i czynna jest w godzinach pracy szkoły od 8.00 do 20.00.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze. Budynek nie posiada wind.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.